Mới đây cục đăng kiểm Việt Nam đã giới thiệu thông tư số 43 thay thế thông tư 85. Về việc thông tư của Bộ GTVT mới ban hành liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới diễn ra chiều nay.

quy định cải tạo xe cơ giới năm 2024

Thông tư số 43 do Bộ GTVT ban hành ngày 29/12 vừa qua. Có hiệu lực từ ngày 15/2 tới đây nhằm sửa đổi. Bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2014.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VỤ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:260/KHCN&MT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông

vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 và Thông tư số 16/2022/TT-

BGTVT ngày 30/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

Kính gửi: Thứ trưởng Lê Đình Thọ.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) đã phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) xây dựng, lấy ý kiến, thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư số 42/2018/TTBGTVT ngày 30/7/2018 và Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư).

Căn cứ Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT, Vụ KHCN&MT kính báo cáo Thứ trưởng quá trình soạn thảo, thẩm định dự thảo Thông tư như sau:

I. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Giao thông đường bộ;
 • Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.

2. Sự cần thiết ban hành

Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được ban hành đã tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện nhu cầu về cải tạo phương tiện, yêu cầu về quản lý nhà nước đối với loại phương tiện cải tạo đã có nhiều thay đổi nên xuất hiện một số bất cập, không còn phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có các nội dung chính như sau:

 1. Bổ sung, sửa đổi rõ hơn quy định thế nào là cải tạo xe cơ giới;
 2. Phân cấp thẩm định thiết kế, nghiệm thu xe cải tạo giữa Cục ĐKVN, Sở

GTVT các tỉnh, thành phố và đơn vị đăng kiểm;

 • Việc giới hạn phạm vi được thẩm định thiết kế theo địa phương sẽ hạn chế

nguồn lực thực hiện công tác cải tạo phương tiện;

 • Các trường hợp cải tạo không cần lập hồ sơ thiết kế cần được mở rộng để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; nhiều trường hợp thay đổi chỉ liên quan đến nội thất và tính tiện nghi, không liên quan đến an toàn thì không coi là cải tạo xe cơ giới;

đ) Việc nghiệm thu xe cải tạo cùng kiểu loại, cùng nội dung cải tạo theo cùng một thiết kế vẫn còn phức tạp, chưa thuận lợi và cần tạo thuận lợi hơn cho việc lựa chọn cơ sở cải tạo và địa điểm nghiệm thu của người dân;

 • Các cơ sở cải tạo cần phải được tăng cường quản lý nhằm tránh xảy ra những trường hợp tiêu cực; đồng thời cần quản lý thống nhất dữ liệu cơ sở cải tạo trên cả nước phục vụ công tác thông tin cho các trung tâm đăng kiểm khi thực hiện nghiệm thu xe cơ giới …

II. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư

1. Xây dựng dự thảo Thông tư cấp Cục

1.1. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư tại Cục ĐKVN

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ GTVT, ngày 16/03/2023, Cục ĐKVN đã thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Thông tư. Tổ soạn thảo đã tổ chức xây dựng Hồ sơ dự thảo Thông tư, trình Bộ GTVT tại Tờ trình số 2301/ĐKVN-VAR ngày 21/6/2023 của Cục ĐKVN.

Thực hiện Công văn số 6955/BGTVT-KHCN&MT ngày 01/7/2023 của Bộ GTVT về việc đề nghị bổ sung Hồ sơ trình dự thảo Thông tư, Cục ĐKVN đã gửi dự thảo Thông tư lấy ý kiến Sở GTVT các địa phương, các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các cơ sở thiết kế cải tạo xe cơ giới[1] và tổ chức tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Thông tư, tổ chức thẩm định cấp Cục và trình Bộ Hồ sơ dự thảo tại Văn bản số 3830/ĐKVN-VAR ngày 12/10/2023 của Cục ĐKVN.

1.2. Một số điều, khoản sửa đổi, bổ sung chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây viết tắt là Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT) và Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/8/2022 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư).

 • Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT.
 • Sửa đổi, bổ sung đoạn trích dẫn Điều 4, khoản 3, khoản 5, khoản 8, khoản

12, khoản 16, khoản 19, khoản 20, khoản 21 Điều 4 Thông tư số 85/2014/TT-

BGTVT;

 • Bổ sung Điều 4a vào Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT.
 • Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 5 Điều 6; bổ sung khoản 8, khoản 9, khoản

10, khoản 11, khoản 12 Điều 6 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT;

 • Sửa đổi, bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 7 của Thông tư số 85/2014/TTBGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 42/2018/TTBGTVT và khoản 4 Điều 7 của Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT);
 • Sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 7 của Thông tư số 16/2022/TTBGTVT);
 • Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 12; Bổ sung khoản 7, khoản 8 Đ iều 12 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT;
 • Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13; Bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 13 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT;
 • Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14; Bổ sung khoản 7, khoản 8 Điều 14 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT.
 • Bổ sung Điều 14a,  Điều 14b, 14c vào Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT.

Điều 2. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, khoản, phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT.

Điều 4. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

1.3. Những vấn đề Cục ĐKVN xin ý kiến Không có.

3. Lấy ý kiến, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Thông tư cấp Bộ

a) Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

 • Ngày 18/10/2023, Bộ GTVT đã có Công văn số 11801/BGTVTKHCN&MT lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ[2] đối với Hồ sơ dự thảo Thông tư.
 • Vụ KHCN&MT đã phối hợp với Cục ĐKVN tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện Hồ sơ dự thảo, trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan.

b) Lấy ý kiến của các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan

 • Ngày 31/10/2023, Bộ GTVT có Công văn số 12301/BGTVT-KHCN&MT gửi các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan[3] đối với nội dung dự thảo Thông tư; đồng thời gửi đăng Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ GTVT để lấy ý kiến góp ý theo quy định.
 • Ngày 17/11/2023, Vụ KHCN&MT đã chủ trì cuộc họp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư[4].
 • Vụ KHCN&MT đã phối hợp với Cục ĐKVN tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Thông tư.
 • Ngày 22/11/2023, Cục ĐKVN có Công văn số 4360/ĐKVN-PC-KHCN trình Bộ GTVT dự thảo Thông tư sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan.

4. Lấy ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế

 • Ngày 28/11/2023, Vụ KHCN&MT đã có Văn bản số 1140/KHCN&MT gửi Vụ Pháp chế hồ sơ dự thảo Thông tư để thẩm định theo quy định.
 • Thực hiện Quyết định số 1567/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2023 của Bộ GTVT thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư, ngày 05/12/2023, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp thẩm định dự thảo Thông tư.
 • Các ý kiến thẩm định tại Văn bản số 1970/PC ngày 06/12/2023 của Vụ Pháp chế đã được Vụ KHCN&MT phối hợp với Cục ĐKVN tiếp thu, giải trình đầy đủ.
 • Báo cáo Thứ trưởng Lê Đình Thọ tổ chức họp về dự thảo Thông tư

Ngày 14/12/2023, tại Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Thông tư. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, chuyên viên các Vụ: KHCN&MT, Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục ĐKVN.

 • Xin ý kiến Thứ trưởng và rà soát lần cuối của Vụ Pháp chế trước khi trình Bộ trưởng
 • Ngày 07/12/2023, Vụ KHCN&MT có Văn bản số 1090/KHCN&MT xin ý kiến Thứ trưởng Lê Đình Thọ về dự thảo Thông tư.
 • Ngày 08/10/2023, Vụ KHCN&MT có Văn bản số 1092/KHCN&MT gửi Vụ Pháp chế đề nghị rà soát lần cuối đối với Hồ sơ dự thảo Thông tư. Các ý kiến rà soát lần cuối của Vụ Pháp chế tại Văn bản số 2011/PC ngày 13/12/2023 đã được Vụ KHCN&MT phối hợp với Cục ĐKVN rà soát, tiếp thu đầy đủ.

III. Đề xuất và kiến nghị

Đến thời điểm hiện tại, ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đã được Vụ KHCN&MT, Cục ĐKVN phối hợp tiếp thu, giải trình đầy đủ và không có ý kiến khác nhau giữa Cơ quan tham mưu trình và Cơ quan chủ trì soạn thảo.

Tại Phiếu trình giải quyết công việc số 5149/PT ngày 19/12/2023 của Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã có ý kiến chuyển ”Thứ trưởng Lê Đình Thọ xem xét, ký ban hành Thông tư”.

Vụ KHCN&MT kính báo cáo và trình trình Thứ trưởng xem xét ban hành Thông tư./.

Nơi nhận:   KT. VỤ TRƯỞNG – Như trên;    PHÓ VỤ TRƯỞNG

 • Vụ trưởng (để b/c)
 • Lưu KHCN&MT(H.Lưu).

Trần Quang Hà


[1] Văn bản số 2601/ĐKVN-VAR ngày 11/7/2023 của Cục ĐKVN

[2] Các Vụ: Pháp chế, Vận tải; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; các cục: Đường bộ VN, Đường cao tốc VN.

[3] Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai; các hiệp hội: Vận tải ô tô Việt Nam, các nhà sản xuất ô tô VN; các công ty: Toyota Việt Nam; Ford Việt Nam; CP ô tô Trường Hải; CP Tập đ oàn Thành Công; TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast; TNHH ô tô Mitsubishi VN; TNHH Mercedes-Benz VN; Honda VN.

[4]  Thành phần tham dự họp: các Cục: ĐKVN, ĐBVN; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; các Vụ: Pháp chế, Vận tải; Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Cần Thơ; các hiệp hội: vận tải ô tô Việt Nam, các nhà sản xuất ô tô VN; Một số cơ sở cải tạo xe cơ giới.

Trong đó, phân cấp rõ ràng và toàn diện các nội dung thẩm định. Thiết kế cho Sở GTVT các địa phương để thực hiện được hầu hết các nội dung cải tạo xe cơ giới hiện nay. Ông Nguyễn Tô Anh, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cho biết. Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ thực hiện thẩm định thiết kế đối với một số trường hợp nội dung cải tạo xe cơ giới phức tạp, đòi hòi cần có chuyên môn sâu.

Trường hợp xe cơ giới có sự thay đổi nhưng không làm thay đổi đặc điểm, kiểu loại phương tiện thì không được coi là cải tạo và tiếp tục được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.

Trường hợp độ đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu mà không làm thay đổi kích thước bao ngoài của xe,… sẽ không được coi là cải tạo và sẽ được kiểm định bình thường.

Tóm tắt lại các trường hợp cải tạo ô tô được đăng kiểm mà giaxe-mitsubishi cập nhập được

 • Đó là xe thay đổi cửa lên xuống khoang hành khách
 • Thay đổi một số kết cấu thùng chở hàng mà không làm tăng chiều cao thành thùng hàng
 • Lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp chắn bụi cho thùng chở hàng
 • Lắp, thay thế hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý của xe bán tải
 • Lắp thêm đèn sương mù dạng rời.
 • Các trường hợp ôtô thay cụm đèn chiếu sáng phía trước
 • Thay thế bóng đèn loại khác có công suất tiêu thụ điện tương đương
 • Thay đổi các chi tiết, bộ phận thân vỏ
 • Thay đổi về kiểu dáng một số chi tiết của phần thân vỏ xe như lưới tản nhiệt trước xe, cánh lướt gió
 • Lắp thêm mui gió trên nóc cabin ôtô tải
 • Bậc bước chân lên xuống
 • Trang trí ống xả
 • Đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng cũng được đăng kiểm.

Ngoài ra, xe tải lắp thêm hoặc thay thế thiết bị nâng hạ hàng hóa của thùng hàng đã có giấy chứng nhận an toàn của cơ quan có thẩm quyền hoặc tháo bỏ thiết bị này cũng không cần lập hồ sơ thiết kế xe cải tạo.